Union Generela di Ladins dla Dolomites

Manifestazions

24/05/2019
Union Generela di Ladins dla Dolomites

NVIT ala Aduneda generela dla UGLD

Aduneda Generela dla Union Generela di Ladins dla Dolomites,
ai 24 de mei da les 19.00 te prima cunvocazion y da les 19.30 te segonda cunvocazion,

tla biblioteca ladina "anda Malia da Cudan" tla Cësa di Ladins a Urtijëi.